Regulamin - Fotofachman

Regulamin

Regulamin serwisu fotofachman.pl
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Serwis www.fotofachman.pl jest własnością firmy “Foto Kolor Witold Szafran w spadku” z siedzibą we Włocławku przy ul. Promiennej 7a, NIP: 8880023373. Usługi fotograficzne oferowane przez serwis www.fotofachman.pl są realizowane przez w/w firmę.
Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta oraz firmy Foto Kolor dotyczące usług świadczonych przez  za pośrednictwem serwisu www.fotofachman.pl.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu www.fotofachman.pl, składania zamówień na produkty, dostarczania i odbioru przez Klienta zamówionych produktów, uprawnień Klienta do anulowania zamówienia, zasady składania i rozpatrywania reklamacji oraz możliwość zwrotu zamówionego produktu.

Do prawidłowego korzystania z Serwisu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:
– komputer lub urządzenie mobilne ( smartfon, tablet itp.) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, iOS itp.
– aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Serwis jest stale aktualizowany, dlatego do jego prawidłowego funkcjonowania należy na bierząco aktualizować wersje przeglądarek internetowych.

Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, ponadto zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp., zamieszczanie w Serwisie zdjęć pornograficznych, propagujących faszyzm, nazizm, komunizm, przemoc, obrażających uczucia religijne itp.

Właściciel sewisu www.fotofachman.pl – firma Foto Kolor –  nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.

Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga rejestracji ze strony klienta, natomiast składanie zamówień na Produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu wymaga zarejestrowania się  i utworzenia konta.
W celu rejestracji w Serwisie należy wypełnić formularz rejestracji podając swój adres e-mail oraz dane osobowe i adresowe.Po zarejestrowaniu się w Serwisie na adres e-mail Klienta podany w procesie rejestracji przesłany zostanie link umożliwiający zalogowanie się do Serwisu.

Rejestracja w Serwisie, jak również korzystanie z funkcjonalności Serwisu, są nieodpłatne. Rozliczenia transakcji  e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Systemu płatności Transferuj.pl należącym do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437,KRS: 0000412357, Kapitał zakładowy: 4.798.500,00 PLN wpłacony w całości.

Przesłanie prawidłowo wypełnionego zlecenia jest równoznaczne z zawarciem umowy  zlecenia na wykonanie usługi pomiędzy Klientem a firmą  Foto Kolor.

II. WARUNKI TECHNICZNE ZDJĘĆ

Zdjęcia wywołujemy z plików cyfrowych zapisanych w formacie JPG. Dostarczenie plików odbywa się za pomoca aplikacji online dostępnej na stronie www.fotofachman.pl Wielkość pliku przy zamówienie poprzez internet pliku nie powinna przekraczać 5 mb. Jeżeli zamówienie dostarczone jest na płytach lub innych nośnikach to zwracamy je wraz ze zrealizowanym zamówieniem.

III. ZLECENIE I JEGO REALIZACJA

W momencie otrzymania zamówienia system automatycznie informuje o przyjęciu zlecenia (nadając mu numer oraz powiadamia o kwocie do zapłaty).
Jeżeli wpłata nie nastąpi w ciągu 5 dni roboczych umowa nie dochodzi do skutku.(istnieje możliwość powiadomienia nas o zwłoce w płatności)
Usługi są realizowane według aktualnego cennika.
Foto Kolor gwarantuje wykonanie usługi o jakości, jaką umożliwia najnowocześniejszy proces technologiczny.
Odpowiedzialność serwisu www.fotofachman.pl z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania ogranicza się tylko do odpowiedzialności za niezgodność wykonanego zlecenia z treścią zamówienia. Niezgodność w przypadku usługi może dotyczyć jedynie formatu zdjęcia, liczby kopii oraz struktury powierzchni papieru.
Realizacja zamówienia odbywa się maksymalnie w ciągu 24 godzin od zaksięgowania wpłaty na naszym koncie.
Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu wiadomości o zaakceptowaniu zlecenia.
Zlecenia odrzucane są automatycznie w przypadku:
– zawieszenia połączenia z serwerem podczas przesyłania zlecenia,
– zawieszenie systemu lub w przypadku jakiejkolwiek awarii, która ma wpływ na komunikację aplikacji z serwerem,
– nieodebranie wcześniej złożonego zlecenia.
Wraz z odrzuceniem zlecenia, pliki przesłane do laboratorium zostają automatycznie wykasowane przez system z serwera w sposób trwały!

IV. REKLAMACJE i ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Reklamację należy składać pisemnie w punkcie odbioru lub listownie po przesłaniu na adres Foto Kolor, ul. Promienna 7a, 87-800 Włocławek w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania zamówienia. W opisie  należy opisać braki lub niewłaściwe wykonanie zlecenia. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn powstałych w procesie realizacji zlecenia. Foto Kolor zwolniony jest z odpowiedzialności za wady odbitek, które powstały po stronie Klienta. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty z nią związane pokrywa Foto Kolor.
Za uszkodzenie gotowych zdjęć w czasie dostarczania do Klienta Foto Kolor nie ponosi odpowiedzialności. .
Wraz z formularzem reklamacyjnym należy przesłać, kopię paragonu lub faktury VAT, odbitki, które klient reklamuje oraz nośnik danych, na którym znajduje się materiał do ponownego wykonania odbitek.

2. Odstąpienie od umowy
– Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w serwisie www.fotofachman.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu zakupionego w Serwisie w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia zamówionego produktu do serwisu www.fotofachman.pl t.j.  Foto Kolor ul. Promienna 7a, 87-800 Włocławek. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się licząc od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia.
– Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy to w szczególności odbitek zdjęć, fotoprezentów, fotoplakatów, kalendarzy, fotoobrazów itp., na których zamieszczane są zdjęcia zamówione na życzenie Klienta)
– Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od otrzymania produktu.
– Serwis www.fotofachman.pl zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta opłatę za wykonanie zamówienia.
– Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Klient.
– Serwis www.fotofachman.pl nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
– Serwis www.fotofachman.pl dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub jego części (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją.
b) zwrotu Produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej lub odebrane osobiście w serwisie www.fotofachman.pl
c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny;
d) odstąpienia od umowy przez serwis www.fotofachman.pl, gdy zamówienie opłacone było przez Klienta z góry, a serwis nie jest w stanie wykonać zamówienia.
e) w przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) serwis www.fotofachman.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
– serwis www.fotofachman dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta lub inny wskazany przez klienta, którego numer Klient przekaże w piśmie reklamacyjnym lub odstąpienia od umowy.

V. INFORMACJE DODATKOWE

Klient, podając dane osobowe, oświadcza, że:
– Są one zgodne z prawdą
– Nie stosowanie się do warunków Regulaminu będzie powodem odrzucenia zamówienia Klienta.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Foto Kolor  ul. Promienna 7a, 87-800 Włocławek nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Klienta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Klienta wirusami, jakością połączenia internetowego, szybkością przesyłania danych na serwer, zawieszenia połączenia z serwerem oraz utraty Państwa plików z naszych dysków twardych z powodu odrzucenia zlecenia.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z obowiązującą ustawą o “Ochronie danych osobowych” dokładamy wszelkich starań w kwestii ochrony danych Klientów naszego serwisu. Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych Klientów, innym osobom lub instytucjom. Każdy użytkownik ma prawo do wglądu, poprawienia oraz usunięcia swoich danych osobowych.
System stworzony został z olbrzymią dbałością o ochronę danych. Wszystkie informacje są kodowane i niemożliwe do odczytania przez niepowołane osoby. Z drugiej strony wprowadzono szereg zabezpieczeń utrudniających wysyłanie zdjęć wykorzystując nieprawdziwe dane użytkownika.
Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Czytaj więcej o polityce prywatności.

DO GÓRY